Contract cu turistul Inapoi

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

                    Nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Pãrțile contractuale
Societatea Operator Travel SRL,cu sediul în Dragasani,str.Pandurilor,Bl.H,Jud Valcea,cod postal 245700,număr de înregistrare la registrul comerţului J38/206/2006,cod de înregistrare fiscală 18459147;Tel:0721229307;email office@operatortravel.ro ; www.operatortravel.ro titulară a Licenţei de turism nr.989/30.01.2019,Polița de Asigurare emisa de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP seria I nr. 54961 valabila până la data de 30.01.2021 privind protecția în caz de insolvență a agenției de turism organziatoare,reprezentata prin RACHIERU ELENA in calitate de Administrator denumită în continuare Operator Travel sau Agenţia; ?i

Dl./d-na..........,domiciliat/domiciliata în.................................................................................telefon:,email.... posesor/posesoare al /car?ii de identitate seria .......nr. ................., eliberat/eliberata de ...................... la data de .............................., CNP........................................in calitate de TURIST au convenit la încheierea prezentului contract.


I. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher,bilet de odihna,tratament,bilet de excursie,alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

Art. 2.2 Vanzarea de catre OPERATOR TRAVEL,in calitate de agentie de turism Organizatoare,a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher,bilet de odihna,tratament,excursie,Bonul de comanda,alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

Art. 2.3 Intermedierea de catre OPERATOR TRAVEL,care actioneaza ca si agentie de turism Intermediara,conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate de catre Operator Travel cu alte agentii de turism Organizatoare.

Art. 2.4 Servicii contractate / numar de persoane……………………………………………………………… Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata,neconfirmata - in curs de confirmare).............................................. In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare,transport etc),agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

II. Încheierea contractului
Art. 3.1 Contractul va intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie,inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice.
Se considera acceptare a conditiilor contractuale de servicii de calatorie,in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice:
a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
b) Exprimarea acordului verbal,in cadrul conversatiei telefonice purtate de catre calator cu un reprezentant al Agentiei,cu conditia ca conversatia telefonica sa fie inregistrata,iar calatorul a fost de acord cu inregistrarea conversatiei telefonice;
c) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Agentie;

Art. 3.2 Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie,Agentia poate solicita un avans 30-80 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului,in functie de data la care calatorul solicita serviciile.

Art. 3.3 In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog,pliant,alte inscrisuri,site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail,fax,etc),obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus,contine informatiile prevazute la art.7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele,ofertele speciale, site-urile,materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului,caracteristicile generale ale camerelor,imaginile fiind orientative si au caracter informativ.Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage,oferte speciale,site-uri,materiale publicitare.

Art. 3.4 Informațiile privind statele pe teritoriul cărora,la data încheierii prezentului contract,este decretată stare de urgență ori în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie,sub forma de avertismente sau atenționări,sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts.Prin urmare,Călătorul înțelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizări,atenționări sau alerte.

Art. 3.5 Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

III.Preţul contractului şi modalităţi de plată

Art. 3.1 Pretul contractului este de . . . . . . . . . . inclusiv toate taxele,comisioanele,tarifele și alte costuri suplimentare suportate de Organizator.Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există),alte documente de călătorie,cataloage,pliante,alte înscrisuri puse la dispoziție călătorului,site-ul Organziatorului,alte mijloace de comunicare electronica și/sau pe factură. In situatia contractarii serviciilor de călătorie în regim early booking,reducerea este inclusa în pachet,iar procentul precizat se aplică numai serviciilor de cazare.În acest caz,orice modificare a contractului, solicitată de călător,determină anularea rezervării cu penalizări și refacerea acesteia la prețul și condițiile din momentul reînscrierii.De asemenea,nerespectarea condițiilor de plată aplicate rezervărilor tip EB determină modificarea prețului pachetului conform ofertei standard.

Art. 4.2 Modalități de plată:

Art. 4.3 Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare în România) se poate efectua și cu vouchere de vacanță.Plata serviciilor de călătorie se face respectând prevederile OUG nr.8/2009,a normelor metodologice și anexelor acesteia.În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță,Agenția ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare față de pachetul achiziționat initial din care au fost scăzute penalitățile aferente,cu plata diferenței de preț.

Art. 4.4 Conform OUG nr.8/2009,în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător,agenția de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în bani.Voucherele de vacanță pot fi restituite călătorului de către agenția de turism,în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie,doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță conform procedurii legale stabilite prin HG nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.

Art. 4.5 Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță va cuprinde servicii de cazare (minim și obligatoriu),alimentație publică,transport,tratament balnear, agreement,toate cu locul de desfășurare pe teritoriul României.

Art. 4.6 În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata către agenție prin transfer bancar,pentru serviciile achizitionate,toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata,respectiv călătorului.

Art. 4.7 Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă,în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de vânzare comunicat de Banca Transilvania în ziua emiterii facturii,conform art.290 alin 2 Cod Fiscal.

Art. 4.8 Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,3% pentru fiecare zi de întarziere,procent aplicat la suma scadentă și neachitată,dacă Organizatorul nu optează pentru rezilierea contractului.

V.Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

Art.5.1 Organizatorul se obligă să furnizeze călătorului un bon de comandă,numai în situația solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori.În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism,sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori,agenția poate furniza călătorului un bon de comandă,dacă consideră necesar.

Art. 5.2 În cazul în care,înainte de începerea executării pachetului,agenția de turism organizatoare este contrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (de exemplu;serviciile incluse în pachet,datele de călătorie,modificarea categoriei unității de cazare),precum și cerințele speciale ale călătorului acceptate în prealabil de organizator,călătorul are posibilitatea ca,într-un termen de 5 zile să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

Art. 5.3 Organizatorul poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau diminuării,după caz,arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau diminuărilor de preț ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:

(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract,impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului,inclusiv taxele turistice,taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;sau

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate,în niciun caz,în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

Art. 5.4 Organizatorul este răspunzător de executarea serviciilor de călătorie incluse în prezentul contract,indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie,cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călătorului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Organizatorul,nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita,inclusiv,dar fără a se limita la:modificarea companiei aeriene,de orar sau de itinerar,întârzieri în traficul mijloacelor de transport,defectarea mijlocului de transport,accident,blocaje,lucrări sau reparaţii pe drumurile publice),neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toţi participanții.Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter),a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract,iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

Art. 5.5 Organizatorul are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail,fax,sms etc.),cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării,următoarele informaţii:

a) orarele,locurile escalelor şi legăturile,precum şi,după caz,locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea,sediul/adresa,numerele de telefon şi de fax,adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori,în lipsa acestora,un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi,informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

Art. 5.6 Organizatorul acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate,în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul,nici furnizorul sau prestatorul de servicii,cu tot efortul depus,nu îl puteau prevedea sau evita,în special prin:

(a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate,autorităţile locale şi asistenţa consulară;şi

(b) acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Art. 5.7 Organizatorul se obligă să furnizeze călătorului un bon de comandă,numai în situația solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori.În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism,sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori,agenția poate furniza călătorului un bon de comandă,dacă consideră necesar.

Art. 5.2 În cazul în care,înainte de începerea executării pachetului,agenția de turism organizatoare este contrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (de exemplu;serviciile incluse în pachet,datele de călătorie,modificarea categoriei unității de cazare),precum și cerințele speciale ale călătorului acceptate în prealabil de organizator,călătorul are posibilitatea ca,într-un termen de 5 zile să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

Art. 5.3 Organizatorul poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau diminuării,după caz,arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau diminuărilor de preț ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:

(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract,impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului,inclusiv taxele turistice,taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;sau

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate,în niciun caz,în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

Art. 5.4 Organizatorul este răspunzător de executarea serviciilor de călătorie incluse în prezentul contract,indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie,cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călătorului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Organizatorul,nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita,inclusiv,dar fără a se limita la:modificarea companiei aeriene,de orar sau de itinerar,întârzieri în traficul mijloacelor de transport,defectarea mijlocului de transport,accident,blocaje,lucrări sau reparaţii pe drumurile publice),neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toţi participanții.Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter),a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract,iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

Art. 5.5 Organizatorul are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail,fax,sms etc.),cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării,următoarele informaţii: a) orarele,locurile escalelor şi legăturile,precum şi,după caz,locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea,sediul/adresa,numerele de telefon şi de fax,adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori,în lipsa acestora,un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi,informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

Art. 5.6 Organizatorul acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate,în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul,nici furnizorul sau prestatorul de servicii,cu tot efortul depus,nu îl puteau prevedea sau evita,în special prin:

a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate,autorităţile locale şi asistenţa consulară;şi

(b) acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative. Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă.Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

Art. 5.7 Organizatorul este obligat să informeze persoana care transferă contractul (cedentul),în conformitate cu art.6.1.din prezentul contract,cu privire la costurile efective ale transferului.

Art. 5.8 Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract,Organizatorul oferă,fără costuri suplimentare pentru călător,servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului,pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract,inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. Art. 5.9 În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract,Organizatorul acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

Art. 5.10 Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu art.5.8 al doilea paragraf din prezentul contract,călătorul are dreptul,după caz,la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

Art. 5.11 Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale,care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea acestor excursii.Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru Operator Travel.Prețurile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor,având în vedere că turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel la obiective și retur,ghid etc.Prețul excursiilor se calculează în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane.În cazul neîntrunirii acestui număr minim,fie tarifele pot fi majorate proporțional,fie excursia poate fi anulată,iar turiștii putând opta pentru achiziționarea excursiei de la recepția hotelului în funcție de disponibilități.

Art. 5.12 În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană,transportatorul aerian,fără a cere acordul agenției de turism care deruleaza programul tursitic,are dreptul de a modifica orele de zbor.Prin urmare,Organizatorul nu este răspunzător pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri,compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr.261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme commune în materie de compensare și de sistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr.1912/2006.Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului,biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator.În cazul acestor pachete de servicii turistice,ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice,acestea fiind destinate transportului.

Art. 5.13 În situația achiziționării unui produs de tip croazieră,linia de croazieră poate modifica,din motive ce țin de siguranța navigării,numărul cabinei și amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară,una superioară,mai spre pupa sau spre prova etc.),doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial,caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

Art. 5.14 În caz de overbooking,Touroperatorul are obligația de a propune turistului altă ofertă (cazare alternativă) de aceeași categorie sau de categorie superioară,fără costuri suplimentare.În cazul în care,în situația de overbooking,turiștii sunt cazați într-un hotel de categorie inferioară fața de hotelul rezervat,turiștilor li se va restitui diferența de preț.În ambele cazuri turistul are dreptul să accepte sau să refuze alternativa oferită de Touroperator și sa solicite returnarea integrală a sumei achitate de acesta.Excepție de la regulă,sunt cazurile în care overbooking-ul se realizează cand turistul este deja la destinație iar o parte din servicii (transport/transfer) au fost deja consumate.

V.Drepturile şi obligaţiile turistului

Art. 6.1 În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică,indiferent de motive,acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat,cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 7 zile înaintea datei de plecare.Între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul),terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate.

Pentru călătoriile individuale,în cazul în care mijlocul de transport este avionul,cesiunea contractului poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor.De asemenea,pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale,ex:obtinerea vizelor turistice,se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului.Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului,fie cesionarului,și niciodată Organizatorului (debitorului cedat).Călătorul care cedează pachetul său de servicii,precum și cesionarul,sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

Art. 6.2 În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România,călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor:cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 12,00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher,bilet de odihnă și/sau tratament,bilet de excursie,etc.).Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.În funcție de destinație,orele de intrare,respectiv ieșire,se pot modifica și sunt decise de unitatea hotelieră. În cazul în care prețul contractului este majorat cu peste 8%,indiferent de motivele majorării,călătorul poate înceta contractul,având însă dreptul la rambursarea imediată de către Organizator a sumelor plătite,inclusiv comisionul.

In cazul in care calatorul a achizitionat un produs de tip "croaziera",acesta trebuie sa ajunga in orasul de plecare cu cel putin o zi inainte de imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei.

Art. 6.3 Călătorul este obligat să comunice Organizatorului,în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei si hotărârea sa de a opta pentru: a) încetarea contractului fără plata penalităților sau acceptarea noilor condiții ale contractului.

Art. 6.4 În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări se consideră că toate modificările au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

Art. 6.5 În cazul în care călătorul încetează contractul sau Organizatorul anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare,călătorul are dreptul: a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Organizator; b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Organizator,cu rambursarea diferenţei de preţ,în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de călătorie,la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.

Art. 6.6 În toate cazurile menţionate călătorul are dreptul să solicite Organiztorului şi o despăgubire,al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial,cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract,iar Organizatorul a informat în scris călătorul. (i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului,în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile; (ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului,în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile; (iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului,în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;

b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse,în aceasta nefiind incluse suprarezervările,caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap.V pct.5.4.lit.b);

c) anularea s-a făcut din vina călătorului. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment,in tot sau in parte,contractul,iar in cazul in care incetarea ii este imputabila,este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia,conform prevederilor cap.V,cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

Art. 6.7 În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat,responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține.Organizatorul va rezolva cerințele călătorului în limita posibilităților,eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător. În situația în care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului,structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii,aceasta echivalează cu încetarea contractului,cu aplicarea penalităților prevăzute din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

Art. 6.8 Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune,taxa de salubritate,precum și alte taxe locale,fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

Art. 6.9 Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate,precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher,bilet de odihnă și/sau de tratament,etc.),în vederea acordării serviciilor de călătorie.În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale,la zi.

Art. 6.10 Călătorul ia cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism,sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local,sunt guvernate de legislația țării de destinație,iar organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

Art. 6.11 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex.călătoria împreună cu minori,situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei,etc.),acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale.Pentru o informare optimă,Organizatorul recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră.În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Organizatorului (de ex.în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește,cazier judiciar,sau orice alte documente suplimentare-enumerarea fiind exemplificativă),Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

Art. 6.12 În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători,condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

Art. 6.13 Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport,camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor.Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

Art. 6.14 Călătorul are obligația să respecte locul,data și ora plecării atât la dus cât și la întors,precum și locurile,datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat.Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele,vor fi suportate de către acesta. Art. 6.15 În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta,călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

Art. 6.16 Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.

VI.Renunţări,penalizări,despăgubiri

Art. 7.1 În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract,el datorează Organizatorului penalizări după cum urmează:

a) 30% din pretul pachetului de servicii,daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 50% din pretul pachetului de servicii,daca renuntarea se face în intervalul 29-15 zile calendaristice înainte de data plecarii;

c) 80 % din pretul pachetului de servicii,daca renuntarea se face în intervalul 14-7 zile calendaristice înainte de data plecarii;

d) 100% din pretul pachetului de servicii,daca renuntarea se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program. e)100% din pretul biletului de avion din momentul efectuarii rezervarii pentru biletul de avion si conform conditiilor de penalizare specifice fiecarui serviciu de calatorie la sol si tipului de oferta contractat;

Ofertele Earjy booking se supun unor conditii speciale.Reducerile de Early Booking sunt valabile doar cu conditia de achitare integrala a pachetelor rezervate pana la data expirarii reducerii.Rezervarile confirmate cu Early booking nu pot fi modificate sau anulate decat cu penalizare 100% din valoarea pachetului. Exceptie fac programele care au mentionate in oferta conditii speciale de inscriere/ retragere.

Art. 7.2 Condițiile de anulare/penalizare indicate sunt standard și se aplică în toate cazurile,cu excepția celor în care programul valorificat /confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condițiile ofertei sau ale programului turistic-exemple:programe de Revelion,turism individual,turism intern, croaziere,destinații exotice,sistemele germane de rezervări Dertour si TUI etc).Pe lângă penalitățile indicate mai sus,călătorul va suporta și eventualele taxe (ex:taxa pentru obtinerea vizelor),dacă acestea nu sunt incluse în valoarea contractului.

Art. 7.3 În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Organizatorul și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris,pentru a achita ratele aferente sau restul de plată,contractul se consideră reziliat de drept,iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute in prezentul contract.

Art. 7.4 În cazul în care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost făcută cu,sau și cu vouchere de vacanță,penalizarea se va deduce în primul rând din valoarea voucherelor de vacanță.Dacă penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanță,diferența care depășește valoarea voucherelor de vacanță se va reține din valoarea achitată prin alte instrumente de plată.În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță este mai mare decât valoarea penalizării,diferența nu se restituie nici în vouchere și nici în numerar în cazul în care călătorul nu dorește un alt serviciu turistic.

Art. 7.5 În situația în care călătorul își manifestă dorința de a achiziționa un alt serviciu turistic,pentru o perioadă ulterioară,atunci diferența dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizării se va utiliza pentru acest nou serviciu.Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renunțarea la serviciile de călătorie inițiale.În cazul în care călătorul nu își exprimă opțiunea în această perioadă,Agenția nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de călătorie ulterior.

Art. 7.6 Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale,Organizatorul va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.

Art. 7.7 În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii,călătorului i se vor reține toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcți,precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

Art. 7.8 Organizatorul/Intermediarul este exonerat de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei,serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat,necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie.Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.

Art. 7.9 Penalizările echivalente cu cele indicate se aplică și în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație,dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării,din alte motive ce țin de persoana acestuia.

Art. 7.10 Călătorul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Organizatorul la care a achitat serviciile.În caz contrar,cererea de renunțare nu este luată în considerare.

Art. 7.11 Organizatorul va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.

Art. 7.12 Organizatorul nu răspunde în situații de grevă,conflicte politice și de război,catastrofe,de pericol public,atac terorist,embargou internațional,precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Organizatorul.

VII.Reclamaţii

Art. 8.1 Călătorul îl informează fără întârzieri nejustificate pe Organizator,ţinând cont de circumstanţele cazului,în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în prezentul contract.

Datele de contact ale Agentiei: Telefon: 0721229307 Fax: 0250 810 171 E-mail: office@operatortravel.ro

Art. 8.2 În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite,acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului,clar si explicit,cu privire la deficientele constatate,legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat,ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agentiei,cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului,restaurantului,reprezentantilor locali ai turoperatorului).

Art. 8.3 Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract,Organizatorul remediază neconformitatea,cu excepţia cazului în care: (a) este imposibil;sau (b) implică cheltuieli disproporţionate,ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate. Dacă Organizatorul,în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat,nu remediază neconformitatea,călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate,cu excepţia cazului în care Organizatorul dovedeşte că neconformitatea este imputabilă călătorului.

Art. 8.4 În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului,iar Organizatorul a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalități de reziliere şi,după caz,poate să ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

VIII.Asigurări

Art. 9.1 Conform prevederilor OG nr. 2/2018 și ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului,calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta,în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei,la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Group cu sediul în Bucuresti,Str.Aleea Alexandru,Nr.51,Sector 1,tel 0214057420,fax 0213114490,Poliţa de asigurare seria I,nr.54961 valabilă până la data de 30.01.2021 este afişată pe pagina web a agenţiei de turism Operator Travel http://www.operatortravel.ro sau dupa caz,prin instrumentul de asigurare al Organizatorului,pus la dispozitia calatorului prin informarea conform dispozitiilor din OG 2/2018.

Art. 9.2 Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri,garanția prevazută la art.9.1.include repatrierea călătorilor,indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența Organizatorului sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

Art. 9.3 Valoarea despagubirii: 9.3.1.În cazul în care călătoria nu a început,valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului contract,în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei Organizatorului.

9.3.2.Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare,din cauza insolvenţei Organizatorului, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza acestui contract,la care se adaugă costul repatrierii. 9.3.3. În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile

art.8.2.: a) Călătorul nu mai beneficiaza de nicio altă despăgubire de la Asigurator,în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Organizator a obligaţiilor contractuale față de partenerii săi;

b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de acesta în baza prezentului contract,fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator,în cazul insolvenţei Organizatorului.

9.3.4.Asiguratorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr.156/2019 emis de Ministerul Turismului.În situația în care călătorul acceptă oferta propusă,acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.

Art. 9.4 Condițiile de despăgubire:

9.4.1.Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Organizatorul aflat în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea sa. 9.4.2.În cazul în care călătorul solicită de la Organizator rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii,acesta transmite documentele justificative,în copie,către Organizator, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative,în original.

9.4.3.Călătorul poate solicita Organizatorului aflat în stare de insolvenţă,rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel: a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Organizatorului,dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parţial; b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.

9.4.4.În situaţia în care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.

9.4.5.În situaţia prevăzută la alin. 9.3.2.,călătorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii,prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.

9.4.6.În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 9.4.3, 9.4.4. sau 9.4.5.,după caz,Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.

9.4.7.În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 9.4.1.sau 9.4.4.,după caz,călătorul transmite Asiguratorului,prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie; b) confirmările de primire precizate la art.9.4.2.sau 9.4.5.,după caz; c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex.chitanţe,ordine de plată),în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător; d) copiile documentelor de transport şi cazare,după caz,în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

9.4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la călător. 9.4.9. În cazul în care,după plata despăgubirii,Organizatorul plăteşte sumele datorate călătorului,acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită,în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

Art. 9.5 Facultativ,călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare,care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente,de boală sau deces,a unui contract de asigurare pentru bagaje,a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie.Organizatorul/Intermediarul recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare.

Art. 9.6 Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului,deoarece aceasta este doar intermediar între călător și asigurator.

X.Dispoziţii finale

Art. 10.1 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor sale semnatare.Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare,cate unul pentru fiecare parte (in cazul in care a avut loc in prezenta fizica simultana a celor doua parti).

Art. 10.2 Contractul se poate incheia si la distanta prin email,mesenger sau WhatsApp,fax,partile convenind asupra autoritatii.

Art. 10.3 Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.

Art. 10.4 Toate unitatile de cazare,precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,conform procedurilor interne si normativelor locale,acolo unde acestea exista,care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

Art. 10.5 Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie,inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice,calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie,in conformitate cu oferta Agentiei.

Art. 10.6 Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

Art. 10.7 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 10.8 Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: a)voucherul,biletul de odihna/tratament,biletul de excursie,bonul de comanda,dupa caz; b)programul turistic,în cazul actiunilor turistice; c)cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc.ale Agentiei puse la dispozitia turistului,în format tiparit sau pe suport electronic.

10.5 Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.5.1. Datele cu caracter personal prelucrate de OPERATOR TRAVEL SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal,prin mijloace automate sau neautomate,cum ar fi:colectarea,înregistrarea,organizarea,structurarea,stocarea,adaptarea sau modificarea,extragerea,consultarea,utilizarea,divulgarea prin transmitere,diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,alinierea sau combinarea,restricționarea,blocarea, arhivarea ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul rezervării,intermedierii,ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie,altor servicii turistice,evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către Operator Travel SRL și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră,vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

Operator Travel SRL poate prelucra,printre altele,următoarele date cu caracter personal:nume,prenume,numar telefon,adresa domiciliu,adresa de e-mail,serie si nr.carte de identitate,serie si nr.pasaport,CNP,data nasterii,varsta copiilor,apartenenta la sindicate,locul de munca,numele companiei (dacă este aplicabil),numărul de înregistrare TVA (unde este cazul).

10.5.2. Persoanele vizate

Persoanele vizate,ale căror date pot fi prelucrate de către Operator Travel exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră,în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice,reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali,etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

10.5.3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:

  • Rezervarea,intermedierea,ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie,altor servicii turistice,evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri,asigurãri,executarea contractelor-respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.
  • In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

10.5.4. Operator Travel SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția turoperatorilor,unităților de cazare,transportatorilor,altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie,altor servicii turistice,evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură,serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră,respectiv partenerilor de afaceri,inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene,în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

10.5.5. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică,autoritatea publică,agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs.cu caracter personal,precum cele precizate mai jos,dar fără a se limita la:tur-operatori,unități de cazare,transportatori,alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie,a altor servicii turistice,desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură,serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri,autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești,politie,parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate),etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Operator Travel SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

10.5.6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Operator Travel va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Operator Travel SRL,pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs.,veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Operator Travel SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim).Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal,în scopul pentru care au fost colectate,dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere,conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Operator Travel SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne și/sau vor fi distruse.

10.5.7. Drepturile persoanelor vizate

În relația cu Operator Travel SRL,dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi:dreptul de a fi informat,dreptul de acces,dreptul la rectificare,dreptul de ștergere a datelor,dreptul la restricționarea prelucrării,dreptul la portabilitatea datelor,dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs.sunt prelucrate și motivul prelucrării.  

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și,în caz afirmativ,acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat,utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator,dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct,aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment,în mod gratuit și fără nicio justificare,utilizând,dacă este cazul,funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea,fără întârzieri nejustificate,a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele,cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal,fără întârzieri nejustificate,în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor,pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;prelucrarea este ilegală,iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal,solicitând în schimb restricționarea;în cazul în care Operator Travel SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării,dar persoana i le solicita pentru constatarea,exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat,inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,inclusiv crearea de profiluri,care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

a)    este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;

b)  este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede,de asemenea,masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor,libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;sau

c)   are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care,dumneavoastră,direct sau prin reprezentant,vă exercitați drepturile menționate mai sus,în mod vădit nefondat,nejustificat sau excesiv,în special din cauza caracterului repetitiv,Operator Travel poate:

-   fie să perceapă o taxă rezonabilă,ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării,sau pentru luarea masurilor solicitate;

-   fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea,dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.În acest scop,în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.6 Consimţământul parental in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), .................., (nume-prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali),in calitate de ........................ (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor....................................in varsta de ...... ani,prin prezenta consimt în numele său (lor) ca Operator Travel SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor),serie si numar pasaport / carte de identitate,în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit,am fost informat(ă) corect,complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

10.7. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă,în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

10.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agentia de turism                                                                                  Turistul:

Reprezentant:                                                                                         Nume prenume reprezentant:

Semnatura,                                                                                             Semnatura,

 

FORMULAR ACORD DATE PERSONALE

Subsemnatul,(nume/prenume) ………………….. telefon: …………. adresa de e-mail....................... solicit Agentiei Operator Travel ........................ oferte turistice care presupun informari comerciale necesare achizitiei unui sejur/pachet turistic.

-Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de Operator Travel SRL in vederea comunicarii ofertei solicitate.

-Sunt de acord ca datele mele sa fie prelucrate de Operator Travel SRL in scopuri de marketing (primirea de oferte promotionale,reduceri speciale) prin urmatoarele modalitati:

Newslettere             SMS                    E-mail

 

Data………………..                                                                          Am citit contractul si anexele și am primit un exemplar al acestora.        

                                                                                                            Semnatura………………..

Va puteti retrage oricand consimtamantul exprimat pentru prelucrarea datelor in scopuri de marketing de catre Operator Travel SRL prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@operatortravel.ro cu textul “DEZABONARE”.

 

 

 

10.5.8. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa Operator Travel SRL prin transmiterea unei cereri scrise,datate și semnate la adresa:str.Pandurilor,bl.H,Parter,Mun.Dragasani,Jud.Valcea,cod postal 245700 sau prin transmiterea unui e-mail către protectiedate@operatortravel.ro.

10.5.9. Prin semnarea prezentului contract,dumneavoastră confirmați că ați cititați fost informat(ă) corect,complet,ați luat cunoștința de continutul acestui document,il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

-  faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal,astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării,intermedierii,ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie,altor servicii turistice,desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură,serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;

- faptul că Operator Travel SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document,cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator Travel,puteti accesa site-ul www.operatortravel.ro sectiunea Politica de confidentialitate.

 

10.6 Consimţământul parental in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume-prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali),in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. in varsta de ...... ani,prin prezenta consimt în numele său (lor) ca Operator Travel SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor),serie si numar pasaport / carte de identitate,în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit,am fost informat(ă) corect,complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

10.7. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă,în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

10.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agentia de turism                                     Turistul:

Reprezentant:                                           Nume prenume reprezentant:

Semnatura,                                                Semnatura,


Rezervari